Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 644  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Salt Lake City - University of Utah Health Care, Department of Pharmacy Services
Các tác giả : Marble DA, Bosso JA, Townsend RJ.
Tiêu đề : Compatibility of clindamycin phosphate with aztreonam in polypropylene syringes and with cefoperazone sodium, cefonicid sodium, and cefuroxime sodium in partial-fill glass bottles.
Tài liệu trích dẫn : Drug Intell Clin Pharm ; 22: 54-57. 1988

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy

Danh sách các chất
Dạng tiêmAztreonam Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 200 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 60 mg/ml + NaCl 0,9%
Dạng tiêmCefonicid sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 10 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 10 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 12 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmCefoperazone sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 20 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 20 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 12 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmCefuroxime sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 15 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 15 mg/ml + Dạng tiêmClindamycin phosphate 9 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Dạng tiêmClindamycin phosphate Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 60 mg/ml 25°C Ánh sáng
48 Giờ
Tương thích 60 mg/ml + Dạng tiêmAztreonam 200 mg/ml + NaCl 0,9%
Tương thích 12 mg/ml + Dạng tiêmCefonicid sodium 10 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Tương thích 12 mg/ml + Dạng tiêmCefoperazone sodium 20 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Tương thích 9 mg/ml + Dạng tiêmCefuroxime sodium 15 mg/ml + NaCl 0,9% hoặc Glucose 5%
Độ ổn định khi trộn lẫn
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 12 mg/ml
Dạng tiêm Cefoperazone sodium 20 mg/ml
48 Giờ
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 12 mg/ml
Dạng tiêm Cefonicid sodium 10 mg/ml
48 Giờ
Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 9 mg/ml
Dạng tiêm Cefuroxime sodium 15 mg/ml
48 Giờ
Thủy tinh NaCl 0,9% 25°C Ánh sáng
Dạng tiêm Clindamycin phosphate 60 mg/ml
Dạng tiêm Aztreonam 200 mg/ml
48 Giờ

  Mentions Légales