Cập nhật lần cuối :
21/02/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 581  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Indianapolis - Eli Lilly and Company, Lilly Research Laboratories
Các tác giả : Carone SM, Bornstein M, Coleman DL, Thomas PN, Boylan JC.
Tiêu đề : Stability of frozen solutions of cefazolin sodium.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 33: 639-641. 1976

Mức độ chứng cứ : 
Phương pháp sinh học
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lớp mỏng
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Nước cất pha tiêm 400 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
182 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% hoặc Glucose 5% 400 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
182 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Glucose 5% 5 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
182 Ngày

  Mentions Légales