Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4701  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1080/10837450.2016.1265557

đội nghiên cứu : Irvine - Spectrum Pharmaceuticals Inc., Irvine, CA
Các tác giả : Singh R, Chen J, Miller T, Bergren M, Mallik R.
Tiêu đề : Solution stability of Captisol-stabilized melphalan (Evomela) versus Propylene glycol-based melphalan hydrochloride injection.
Tài liệu trích dẫn : Pharm Dev Technol ; 23, 10: 1024-1029. 2018

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmMelphalan Thuốc trị ung thư
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nồng độ Giảm nồng độ Tạo thành Giảm độ ổn định
Dạng tiêmMelphalan captisol Thuốc trị ung thư
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nồng độ Giảm nồng độ Tạo thành Giảm độ ổn định

  Mentions Légales