Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4696  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1515/pthp-2022-0005

đội nghiên cứu : Rennes - University Hospital Pontchaillou, Department of Pharmacy
Các tác giả : Adoum A, Le P., Faisant S, Legendre P, Lester MA, Boivin PN.
Tiêu đề : Physicochemical stability of 20 mg/mL amiodarone hydrochloride oral suspension in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022; 7(1): 20220005 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngAmiodarone hydrochloride Thuốc chống loạn nhịp
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Tránh ánh sáng
90 Ngày

  Mentions Légales