Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4693  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : 10.2147/DDDT.S363634

đội nghiên cứu : Sichuan - West China Second University Hospital, Sichuan University, China
Các tác giả : Shen H, Fu Y, Chen Y, Xia W, Jia Z, Yu Q, Zhang L, Han L.
Tiêu đề : Compatibility and Stability of Ten Commonly Used Clinical Drugs in Pediatric Electrolyte Supplements Injection.
Tài liệu trích dẫn : Drug Design Dev Ther ;16:1433-1440. 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmbroxol Khác
Tương thích 0,03 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmCefazolin sodium Kháng sinh
Tương thích 0,1 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmCefmetazole sodium Kháng sinh
Tương thích 0,1 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmCefoperazone sodium Kháng sinh
Tương thích 0,5 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmCefoxitin sodium Kháng sinh
Tương thích 0,3 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmCefradine Kháng sinh
Tương thích 0,3 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Tương thích 0,15 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmCeftriaxone disodium Kháng sinh
Tương thích 0,22 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmMezlocilline Kháng sinh
Không tương thích 0,15 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%
Dạng tiêmSulbactam Kháng sinh
Tương thích 0,5 mg/ml + NaCl 0,225% + glucose  3.75%

  Mentions Légales