Cập nhật lần cuối :
17/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4690  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/00185787211029545

đội nghiên cứu : Montreal - Centre hospitalier Sainte Justine
Các tác giả : Friciu M, Marcelin R.B, Bédard P, Forest J.M, Leclair G.
Tiêu đề : Stability of Compounded Digoxin Solution 0.05mg/mL for Injection.
Tài liệu trích dẫn : Hosp Pharm ; 57, 2: 294-299. 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDigoxin Thuốc trợ tim
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 50 µg/ml 23-27°C Ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh NaCl 0,9% 50 µg/ml 3-7°C Ánh sáng
180 Ngày

  Mentions Légales