Cập nhật lần cuối :
27/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4473  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : 10.1111/ner.13218

đội nghiên cứu : Angers - Institut de cancérologie de l’ouest - Paul Papin, Pharmacy Department
Các tác giả : Robert J, Sorrieul J, Andrieu A, Mounsef F, Dupoiron D, Devys C.
Tiêu đề : Study of Physicochemical Stability of Ziconotide in Medication Cassette Reservoir.
Tài liệu trích dẫn : Neuromodulation 2020

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Các sản phẩm phân hủy được phát hiện nhưng không thể định lượng

Danh sách các chất
Dạng tiêmZiconotide Thuốc giảm đau
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 0.4 & 0.6 µg/ml 23-27°C Tránh ánh sáng
48 Giờ

  Mentions Légales