Cập nhật lần cuối :
28/02/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 445  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Athènes - University of Georgia, College of Pharmacy
Các tác giả : Stewart JT, Warren FW, Johnson SM, Fox JL, Mullaney J.
Tiêu đề : Stability of ceftazidime in plastic syringes and glass vials under various storage conditions.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 49: 2765-2768. 1992

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy
Phân tách không hoàn hảo mẫu chuẩn nội với sản phẩm cần nghiên cứu hoặc các sản phẩm phân hủy, hoặc không được nghiên cứu đầy đủ

Danh sách các chất
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Không rõ
8 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
96 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 21°C-23°C Không rõ
8 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm 100 & 200 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
96 Giờ

  Mentions Légales