Cập nhật lần cuối :
15/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4445  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu :
Các tác giả : Reed M.D, Perry E.B, Fennell S.J, Brissie E.O, Ball W.D.
Tiêu đề : Antibiotic compatibility and stability in a parenteral nutrition solution.
Tài liệu trích dẫn : Chemotherapy ; 25: 336-345. 1979

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales