Cập nhật lần cuối :
25/09/2020
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4377  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.184.2.1620833

đội nghiên cứu : Baltimore - John Hopkins Hospital, Department of Pharmacy
Các tác giả : Monsein L.H, Miller T.J, Kuwahara S.K, Sostre S, Debrun G.M.
Tiêu đề : Ionic lodinated Contrast Medium and Amobarbital Sodium Mixtures: Potential for Precipitation.
Tài liệu trích dẫn : Radiology ; 184: 385-387. 1992

Mức độ chứng cứ : 
Không lượng giá được
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmobarbital sodium Thuốc gây mê
Không tương thích + Dạng tiêmDiatrizoate meglumine
Dạng tiêmDiatrizoate meglumine Thuốc cản quang
Không tương thích + Dạng tiêmAmobarbital sodium

  Mentions Légales