Cập nhật lần cuối :
30/05/2024
Thuốc chống loạn nhịp   Amiodarone hydrochloride  
Dung dịch uống
Dạng tiêm Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Tài liệu tham khảo   Dung dịch uống   Tài liệu tham khảo : Amiodarone hydrochloride  
Loại Nguồn
2541 Tạp chí Nahata MC.
Stability of amiodarone in an oral suspension stored under refrigeration and at room temperature.
Ann Pharmacotherapy 1997 ;31:851-852.
3792 Tạp chí Nahata M.C, Morosco R.S, Hipple T.F.
Stability of amiodarone in extemporaneous oral suspension prepared from commercially available vehicles.
J Ped Pharm Pract 1999 ; 4: 186-189.
3810 Tạp chí Geiger C M, Sorenson B, Whaley P.
Stability Assessment of 10 Active Pharmaceutical Ingredients Compounded in SyrSpend SF.
Int J Pharm Compound 2015 ; 19, 5 : 420-427.
4696 Tạp chí Adoum A, Le P., Faisant S, Legendre P, Lester MA, Boivin PN.
Physicochemical stability of 20 mg/mL amiodarone hydrochloride oral suspension in SyrSpend® SF PH4 (liquid)
Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022 2022; 7(1): 20220005

  Mentions Légales