Cập nhật lần cuối :
18/04/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4780  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Bari - University of Bari Aldo Moro
Các tác giả : Spennacchio A, Lopedota AA, Dibenedetto MT, La Forgia FM, Fontana S, Franco M, Denora N.
Tiêu đề : Extemporaneous Topical Minoxidil Solutions for the treatment of Alopecia : Stability Studies and Incorporation Tests of Active Ingredients in ALOPLUS FAST Base.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;27,3:256-262 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng bôi daMinoxidil Thuốc giãn mạch
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 500 mg
® = ?
Aloplus Fast Base® >> 100 mL
25°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 500 mg
® = ?
Aloplus Fast Base® >> 100 mL
40°C Tránh ánh sáng
180 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Bột 500 mg
® = ?
Aloplus Fast Base® >> 100 mL
4°C Tránh ánh sáng
180 Ngày

  Mentions Légales