Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4747  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https:// doi.org/10.3390/pharmaceutics15030957

đội nghiên cứu : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Các tác giả : Querin B, Schweitzer-Chaput A, Cisternino S, Auvity S, Fauqueur A-S, Negbane A, Hadchouel A, Schlatter J, Cotteret C.
Tiêu đề : Pharmaceutical Oral Formulation of Methionine as a Pediatric Treatment in Inherited Metabolic Disease.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutics ,15, 957. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngL-Methionine Khác
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 20g
® = ?
Hương dâu 5 g
Natri citrat 1,73 g
Natri carboxymethylcellulose 1 g
Acid citric 0,860 g
Natri benzoat 0,3 g
Gôm xanthan 0,3 g
Sucralos 0,1 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
2-6°c Không rõ
45 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 20g
® = ?
Hương dâu 5 g
Natri citrat 1,73 g
Natri carboxymethylcellulose 1 g
Acid citric 0,860 g
Natri benzoat 0,3 g
Gôm xanthan 0,3 g
Sucralos 0,1 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
21-25°c Không rõ
45 Ngày

  Mentions Légales