Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4700  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
αριθμός : AS Kalceks 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAmobarbital sodium Γενικό αναισθητικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοEsketamine
ΕνέσιμοDiazepam Αγχολυτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοEsketamine
ΕνέσιμοDoxapram hydrochloride Αναπνευστικό αναληπτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοEsketamine
ΕνέσιμοEsketamine Γενικό αναισθητικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία 4°C Προκαλεί Μείωση της σταθερότητας
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Συμπολυμερές του αιθυλενίου και του οξικ NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 & 2 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Ασύμβατες + ΕνέσιμοAmobarbital sodium
Ασύμβατες + ΕνέσιμοDiazepam
Ασύμβατες + ΕνέσιμοDoxapram hydrochloride
Ασύμβατες + ΕνέσιμοMethohexital sodium
Ασύμβατες + ΕνέσιμοPentobarbital sodium
Ασύμβατες + ΕνέσιμοPhenobarbital sodium
Ασύμβατες + ΕνέσιμοThiopental sodium
ΕνέσιμοMethohexital sodium Γενικό αναισθητικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοEsketamine
ΕνέσιμοPentobarbital sodium Γενικό αναισθητικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοEsketamine
ΕνέσιμοPhenobarbital sodium Αντιεπιληπτικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοEsketamine
ΕνέσιμοThiopental sodium Γενικό αναισθητικό
Ασύμβατες + ΕνέσιμοEsketamine

  Mentions Légales