Cập nhật lần cuối :
15/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4697  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1515/pthp-2022-0003

đội nghiên cứu : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Các tác giả : Trambloy Q, Vigneron J, Clarot I, Blaise F, D’Huart E, Demoré B.
Tiêu đề : Physicochemical stability of azacitidine suspensions at 25 mg/mL in polypropylene syringes stored under different conditions of storage.
Tài liệu trích dẫn : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022; 7(1): 20220003 2022

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAzacitidine Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm (4°C) 25 mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
28 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm (4°C) 25 mg/ml 2-8°C Tránh ánh sáng
4 Ngày
Dữ liệu mâu thuẫn
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Nước cất pha tiêm (4°C) 25 mg/ml 20-25°C Tránh ánh sáng
2 Giờ

  Mentions Légales