Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4695  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=5102

đội nghiên cứu : Nouvelle Orléans - College of Pharmacy, Xavier University of Louisiana
Các tác giả : Pramar Y, Mandal T, Bostanian L, Kader C, Morris T Graves R.
Tiêu đề : Physicochemical and Microbiological Stability of Amitriptyline Hydrochloride Oral Liquid Dosage Forms in PCCA Base, SuspendIt.
Tài liệu trích dẫn : Int J Pharm Compound ;24,6:342-351 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngAmitriptyline hydrochloride Thuốc chống trầm cảm
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 80 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
25°C Tránh ánh sáng
185 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 400 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
25°C Tránh ánh sáng
185 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 80 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
5°C Tránh ánh sáng
185 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 400 mg
® = ?
Steviol glycoside 95% 240 mg
Suspendit® >> 80 mL
5°C Tránh ánh sáng
185 Ngày

  Mentions Légales