Cập nhật lần cuối :
28/01/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4694  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0270206

đội nghiên cứu : Montreal - Centre hospitalier Sainte Justine
Các tác giả : Coache D, Friciu M, Bernine Marcellin R, Bonnemain L, Viau A, Gaëlle Roullin V, Forest J.M, Leclair G.
Tiêu đề : Stability evaluation of compounded hydroxyurea 100 mg/mL oral liquids using a novel analytical method involving chemical derivatization.
Tài liệu trích dẫn : PlosOne 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngHydroxyurea Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 5000 mg
® = Mylan
Orablend® >> 50 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 5000 mg
® = Bristol Myers Squibb
Orablend® >> 50 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 5000 mg
® = ?
Orablend® >> 50 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Các viên nén 300 mg
® = Mylan
Orablend® >> 3 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 300 mg
® = ?
Orablend® >> 3 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Các viên nén 300 mg
® = Bristol Myers Squibb
Orablend® >> 3 mL
23-27°C Tránh ánh sáng
14 Ngày

  Mentions Légales