Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4679  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262068

đội nghiên cứu : Nablus - An-Najah National University, Faculty of Medicines and Health Sciences
Các tác giả : Zaid A.N, Abu Zaaror Y, Kaddumi A , Ghanem M , Jaradat N , Abu Salah T, Siaj S, Omari L.
Tiêu đề : Stability of extemporaneously prepared sitagliptin phosphate solution.
Tài liệu trích dẫn : PlosOne 17(3): e0262068. 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngSitagliptine phosphate Thuốc hạ đường huyết
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 1 g
® = ?
Sorbitol 21,9 mL
Mannitol 2,2 g
Hương dâu 625 mg
Nước tinh khiết >> 100 mL
22-28°C Không rõ
40 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 1 g
® = ?
Sorbitol 21,9 mL
Mannitol 2,2 g
Hương dâu 625 mg
Nước tinh khiết >> 100 mL
40°C Không rõ
40 Ngày

  Mentions Légales