Cập nhật lần cuối :
08/02/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4655  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1093/ajhp/zxab329

đội nghiên cứu : Pittsburgh - Mount Nittany Medical Center
Các tác giả : Holyk A, Lindner A, Lindner S, Shippert B
Tiêu đề : Physical compatibility of Normosol-R with critical care medications used in patients with COVID-19 during simulated Y-site administration.
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ;79,1:27-33 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmiodarone hydrochloride Thuốc chống loạn nhịp
Tương thích 1,8 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmCaspofungin acetate Thuốc chống nấm
Tương thích 0,28 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmDexmedetomidine Thuốc giống giao cảm
Tương thích 0,4 µg/ml + Normosol®
Dạng tiêmDobutamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tương thích 2 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmDopamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tương thích 1,6 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmEpinephrine hydrochloride Thuốc giống giao cảm
Tương thích 16>>>32 µg/ml + Normosol®
Dạng tiêmLevofloxacine Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmNorepinephrine bitartrate Thuốc giống giao cảm
Tương thích 0,016 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmPantoprazole sodium Thuốc ức chế bơm proton
Không tương thích 0,4 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmPhenylephrine hydrochloride Thuốc giống giao cảm
Không tương thích 0,04 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmPiperacillin sodium / tazobactam Kháng sinh
Tương thích 40/5 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmVancomycin hydrochloride Kháng sinh
Tương thích 5 mg/ml + Normosol®
Dạng tiêmVasopressin Hormon
Tương thích 0,2 UI/ml + Normosol®

  Mentions Légales