Cập nhật lần cuối :
26/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 3968  
Loại : Thông tin của nhà sản xuất

đội nghiên cứu :
Các tác giả :
Tiêu đề : Ringer lactate - Résumé des Caractéristiques du Produit
Tài liệu trích dẫn : Fresenius Kabi 2015

Mức độ chứng cứ : 
Các dữ liệu về độ ổn định của nhà sản xuất
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAmphotericin B Thuốc chống nấm
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Dung môi Dung dịch Ringer’s lactate Tạo thành Phân hủy
Không tương thích + Dung dịch Ringer’s lactate
Dạng tiêmOxytetracycline hydrochloride Kháng sinh
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Dung môi Dung dịch Ringer’s lactate Tạo thành Phân hủy
Không tương thích + Dung dịch Ringer’s lactate

  Mentions Légales