Cập nhật lần cuối :
26/10/2020
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 3300  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.em-consulte.com/article/706127/article/stability-study-of-amiodarone-hydrochloride-in-cap

đội nghiên cứu : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Các tác giả : Rughoo L, Vigneron J, Zenier H, May I, Demor? B.
Tiêu đề : Stability study of amiodarone hydrochloride in capsules for paediatric patients using a high-performance liquid chromatography method.
Tài liệu trích dẫn : Ann Pharm Fr ; 70, 2: 88-93. 2012

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Viên nangAmiodarone hydrochloride Thuốc chống loạn nhịp
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Bột 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Bột 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Bột 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Bột 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Bột 10 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Bột 100 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Bột 60 mg
Amiodarone
Mannitol >>
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày

  Mentions Légales