Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 2450  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/53/22/2731

đội nghiên cứu : Charleston - Medical University of South Carolina
Các tác giả : Manduru M, Fariello A, White RL, Fox JL, Bosso JA.
Tiêu đề : Stability of ceftazidime sodium and teicoplanin sodium in a peritoneal dialysis solution
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ; 53: 2731 - 2734. 1996

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Các kết quả với hệ số biến thiên cao hoặc không cung cấp, hoặc thiếu phân tích đôi tại mỗi điểm
Độ lặp lại/phạm vi tiêu chuẩn: các kết quả không được cung cấp hoặc nằm ngoài các giới hạn cố định
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy

Danh sách các chất
Dạng tiêmCeftazidime Kháng sinh
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ Tăng Tạo thành Phân hủy
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,1 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,1 mg/ml 37°C Ánh sáng
2 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,1 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
4 Ngày
Không tương thích 0,1 mg/ml + Dạng tiêmTeicoplanine 0,025 mg/ml + Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter)
Dạng tiêmTeicoplanine Kháng sinh
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Nhiệt độ Tạo thành Phân hủy
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,025 mg/ml 25°C Ánh sáng
32 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,025 mg/ml 37°C Ánh sáng
8 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter) 0,025 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
4 Ngày
Không tương thích 0,025 mg/ml + Dạng tiêmCeftazidime 0,1 mg/ml + Dianéal® PD2 1,5% glucose (Baxter)

  Mentions Légales