Cập nhật lần cuối :
15/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 1820  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Oslo - The National Hospital (Rikshospitalet), The National Hospital Pharmacy
Các tác giả : Braenden JU, Stendal TL, Fagernaes CB.
Tiêu đề : Stability of dopamine hydrochloride 0.5 mg/ml in polypropylene syringes.
Tài liệu trích dẫn : J Clin Pharm Ther ; 28: 471-474. 2003

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmDopamine hydrochloride Thuốc trợ tim
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,5 mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene Glucose 5% 0,5 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
120 Ngày

  Mentions Légales