Cập nhật lần cuối :
26/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 1454  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Hartford - Center for Anti-Infective Research and Development
Các tác giả : Grant EM, Zhong MK, Ambrose PG, Nicolau DP, Nightingale CH, Quiniliani R.
Tiêu đề : Stability of meropenem in a portable infusion device in a cold pouch.
Tài liệu trích dẫn : Am J Health-Syst Pharm ; 57: 992-995. 2000

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng A
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Không có kiểm soát về trực quan
Không có nhận xét về các sản phẩm phân hủy

Danh sách các chất
Dạng tiêmMeropenem Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ NaCl 0,9% 20 & 30 mg/ml 5°C Tránh ánh sáng
24 Giờ

  Mentions Légales