Cập nhật lần cuối :
15/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 124  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Zaria - Ahmadu Bello University, Faculty of Pharmacy
Các tác giả : Abubakar AA, Mustapha A, Wambebe OC.
Tiêu đề : An in vitro interaction between promethazine hydrochloride and chloroquine phosphate.
Tài liệu trích dẫn : Int Pharm J ; 7: 14-19. 1993

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmChloroquine phosphate Thuốc điều trị kí sinh trùng
Không tương thích 50 mg/ml + Dạng tiêmPromethazine hydrochloride 25 mg/ml + Không
Dạng tiêmPromethazine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Không tương thích 25 mg/ml + Dạng tiêmChloroquine phosphate 50 mg/ml + Không

  Mentions Légales