Cập nhật lần cuối :
15/09/2023
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 106  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Atlanta - Emory University, School of Medecine
Các tác giả : Scott SM.
Tiêu đề : Incompatibility of cefoperazone and promethazine.
Tài liệu trích dẫn : Am J Hosp Pharm ; 47: 519. 1990

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmCefoperazone sodium Kháng sinh
Không tương thích + Dạng tiêmPromethazine hydrochloride + Glucose 5%
Dạng tiêmPromethazine hydrochloride Thuốc kháng histamin H1
Không tương thích + Dạng tiêmCefoperazone sodium + Glucose 5%

  Mentions Légales