Cập nhật lần cuối :
01/07/2022
Danh sách tóm tắt   Danh sách tóm tắt  

Trang này cho phép tham khảo chép các dữ liệu về độ ổn định.

Tính ổn định của các chế phẩm
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định
Khả năng tương thích
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Phân tử Dung môi Mục lục
Tương thích
Dạng tiêm Acetazolamide 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Aciclovir sodium 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Amikacin sulfate 250 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Aminophylline 25 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Độ đục trong một giờKhông tương thích
Dạng tiêm Amiodarone hydrochloride 1,8 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4411
Tương thích
Dạng tiêm Amiodarone hydrochloride 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích
Dạng tiêm Amphotericin B 0.1 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 1172
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Amphotericin B
Dung dịch Ringer’s lactate 3968
Tương thích
Dạng tiêm Amphotericin B liposomale 4 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Ampicillin sodium 30 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4411
Tương thích
Dạng tiêm Ampicillin sodium 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích
Dạng tiêm Atracurium besylate 0.5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 1093
Tương thích
Dạng tiêm Atropine sulfate 0,4 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Azithromycine 500 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Bretylium tosilate 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Bupivacaine hydrochloride 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Caffeine citrate 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Calcium chloride 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Calcium gluconate 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Caspofungin acetate 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Độ đục ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Cefamandole nafate 2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 612
Tương thích
Dạng tiêm Cefazolin sodium 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Cefepime dihydrochloride 40 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4411
Tương thích
Dạng tiêm Cefotaxime sodium 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Cefoxitin sodium 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Ceftaroline fosamil 2,22 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 3249
Tương thích
Dạng tiêm Ceftazidime 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Ceftriaxone disodium 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích
Dạng tiêm Ceftriaxone disodium
Dung dịch Ringer’s lactate 1744
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Ceftriaxone disodium
Dung dịch Ringer’s lactate 3523
Tương thích
Dạng tiêm Cefuroxime sodium 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Chlorpromazine hydrochloride 25 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Ciclosporin 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Ciprofloxacin lactate 2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Cisatracurium besylate
Dung dịch Ringer’s lactate 3601
Không tương thích
Dạng tiêm Cloxacillin sodium
Dung dịch Ringer’s lactate 1261
Tương thích
Dạng tiêm Cloxacillin sodium 100 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Daunorubicin/cytarabine liposomale 0,4 mg/mL
Dung dịch Ringer’s lactate 4654
Tương thích
Dạng tiêm Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Dexmedetomidine 100 µg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Diazepam >0,25 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 731
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Diazepam 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Digoxin 50 µg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Dimenhydrinate 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Diphenhydramine hydrochloride 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Dobutamine hydrochloride 12,5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Dopamine hydrochloride 3,2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Enalaprilate 1,25 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Epinephrine hydrochloride 1000 µg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Eravacycline 0,6 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4434
Tương thích
Dạng tiêm Erythromycin lactobionate 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Esmolol hydrochloride 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Fentanyl citrate 50 µg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Fluconazole 2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Fosaprepitant dimeglumine
Dung dịch Ringer’s lactate 2295
Tương thích
Dạng tiêm Furosemide 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Gentamicin sulfate 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Granisetron hydrochloride 1 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Haloperidol lactate 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích
Dạng tiêm Haloperidol lactate 2 & 3 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 230
Tương thích
Dạng tiêm Heparin sodium 1000 UI/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Human albumin 250 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Hydralazine hydrochloride 20 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Hydrocortisone sodium succinate 60 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4411
Tương thích
Dạng tiêm Hydrocortisone sodium succinate 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Hydromorphone hydrochloride 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Hydroxyzine dihydrochloride 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Imipenem - cilastatin sodium
Dung dịch Ringer’s lactate 3530
Tương thích
Dạng tiêm Insulin 100 UI/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Isoprenaline hydrochloride 0.2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Ketamine hydrochloride 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Labetalol hydrochloride 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Levofloxacine 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4411
Tương thích
Dạng tiêm Lidocaine hydrochloride 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Linezolid 2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Lorazepam 4 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Magnesium sulfate 500 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Mannitol 250 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Meropenem 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Methylprednisolone sodium succinate 62,5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Metoclopramide hydrochloride 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Metronidazole 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Midazolam hydrochloride 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Milrinone lactate 1 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Morphine sulfate 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm N-acetylcysteine 200 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Naloxone hydrochloride 0,4 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Nicardipine hydrochloride 0,2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Nicardipine hydrochloride
Dung dịch Ringer’s lactate 3614
Không tương thích trực quanKhông tương thích
Dạng tiêm Nitroglycerin 5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Nitroprusside sodium 25 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Norepinephrine bitartrate 1 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Octreotide acetate 0,5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Oxytetracycline hydrochloride
Dung dịch Ringer’s lactate 3968
Tương thích
Dạng tiêm Oxytocin 10 UI/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Parecoxib sodium
Dung dịch Ringer’s lactate 3504
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Pemetrexed diarginine
Dung dịch Ringer’s lactate 4589
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Pemetrexed disodium
Dung dịch Ringer’s lactate 1914
Tương thích
Dạng tiêm Penicillin G sodium 500 000 MUI/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Phenytoin sodium 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Piperacillin sodium 200 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Piperacillin sodium / tazobactam
Dung dịch Ringer’s lactate 3586
Tương thích
Dạng tiêm Piperacillin sodium / tazobactam 200 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Posaconazole
Dung dịch Ringer’s lactate 4380
Tương thích
Dạng tiêm Potassium chloride 2 mEq/l
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Potassium phosphate 3 mmol/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Lượng mưa ngay lập tứcKhông tương thích
Dạng tiêm Propofol 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Ranitidine hydrochloride 25 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Không tương thích không xác địnhKhông tương thích
Dạng tiêm Remifentanil hydrochloride
Dung dịch Ringer’s lactate 3519
Tương thích
Dạng tiêm Rocuronium bromide 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Salbutamol sulfate 1 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Sodium bicarbonate 1 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Tigecycline
Dung dịch Ringer’s lactate 3332
Tương thích
Dạng tiêm Tobramycin sulfate 40 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Vancomycin hydrochloride 50 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Verapamil hydrochloride 2,5 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Tương thích
Dạng tiêm Voriconazole 10 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 4603
Độ đục trong một giờKhông tương thích
Dạng tiêm Warfarin sodium 2 mg/ml
Dung dịch Ringer’s lactate 315

  Mentions Légales