Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4716  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Marseille - La Timone University Teaching Hospital, Pharmacy Department
Các tác giả : Wasilewski M, Curti C, Panuccio C, Bouguergour C, Primas N, Lamy E, Castera-Ducros C, Jean C, Pirre Bertault-Peres P, Vanelle P
Tiêu đề : Pre-formulation and Stability Study of 20 mcg Clonidine Hydrochloride Pediatric Capsules.
Tài liệu trích dẫn : J Pediatr Pharmacol Ther ;27,7:625-631 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Viên nangClonidine hydrochloride Thuốc hạ huyết áp
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Các viên nén 20 mcg
Catapressan®
Cellulose vi tinh thể
Thoa son
25°C Tránh ánh sáng
365 Ngày

  Mentions Légales