Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4683  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1002/jppr.1782

đội nghiên cứu : Sydney - National Institute of Complementary Medicine, Western Sydney University
Các tác giả : Low M, Singh S, Venkataya B, Pearson J, Ibrahim M, Jarouche M, Khoo C, Rowe J, Li CG.
Tiêu đề : Stability of omeprazole in a commercial calcium carbonate based oral suspension at 2, 5 and 10 mg/mL stored under refrigeration (4°C) for 70 days
Tài liệu trích dẫn : J Pharm Pract and Res 2022; 52, 34-41 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngOmeprazole sodium Thuốc ức chế bơm proton
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 200 mg
® = ?
Oral Mix Dry Alka® 6,35 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
2-6°C Tránh ánh sáng
42 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 500 mg
® = ?
Oral Mix Dry Alka® 6,75 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
2-6°C Tránh ánh sáng
42 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Bột 1000 mg
® = ?
Oral Mix Dry Alka® 6,75 g
Nước tinh khiết >> 100 mL
2-6°C Tránh ánh sáng
42 Ngày

  Mentions Légales