Cập nhật lần cuối :
27/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4469  
Loại : Poster
Biểu tượng.pdf
3762Ko

đội nghiên cứu : Cambridge - Amgen Inc, USA
Các tác giả : Seckute J, Castellanos I, Bane S.
Tiêu đề : Physicochemical Stability of the Bevacizumab Biosimilar, ABP 215, In Intravenous Bags After Preparation and Storage.
Tài liệu trích dẫn : EAHP 2020

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmBevacizumab Thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 1,4 & 16.5 mg/ml 2-8°C Không rõ
35 Ngày
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyvinyl chloride NaCl 0,9% 1.4 & 16.5 mg/ml 30°C Không rõ
2 Ngày
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1,4 & 16.5 mg/ml 2-8°C Không rõ
35 Ngày
Biosimilar
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 1.4 & 16.5 mg/ml 30°C Không rõ
2 Ngày
Biosimilar

  Mentions Légales