Cập nhật lần cuối :
18/01/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4454  
Loại : Poster
Biểu tượng.pdf
476Ko

đội nghiên cứu : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Các tác giả : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
Tiêu đề : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
Tài liệu trích dẫn : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Đo độ đục 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - dầu dò dãy diod (HPLC-DAD)
Độ ổn định được định nghĩa là 95% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng tiêmAztreonam Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene NaCl 0,9% 50 mg/ml 37°C Tránh ánh sáng
48 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Chất đàn hồi polyisoprene Glucose 5% 50 mg/ml 37°C Tránh ánh sáng
24 Giờ

  Mentions Légales