Τελευταία ενημέρωση :
11/08/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4454  
τύπος : αφίσα
Icone.pdf
476Ko

Ερευνητικές ομάδες : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Nisse Y-E, Vigneron J, Blaise F, D'Huart E, Charmillon A, Demoré B.
τίτλος : Stabilité physicochimique de l’aztreonam à 50 mg/mL en diffuseur portable à 37°C.
αριθμός : Synprefh Congress (Hopipharm),2020. 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Νεφελομετρία 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales