Cập nhật lần cuối :
21/09/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4391  
Loại : Poster
Biểu tượng.pdf
1161Ko

đội nghiên cứu : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Các tác giả : Charbonneau L.F, Iazetta J, Ma N.H, Law S, Walker S.E.
Tiêu đề : Stability of a New Generic Formulation of Bortezomib Injection (MDA brand) In Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C).
Tài liệu trích dẫn : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng B
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Không có dữ liệu

  Mentions Légales