Cập nhật lần cuối :
01/07/2022
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4199  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://ejhp.bmj.com/content/early/2018/11/10/ejhpharm-2018-001695

đội nghiên cứu : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Các tác giả : Le Guyader G, Vieillard V, Andrieux K, Rollo M, Thirion O, Wolkenstein P, Paul M.
Tiêu đề : Long-term stability of 0.1% rapamycin hydrophilic gel in the treatment of facial angiofibromas.
Tài liệu trích dẫn : EJHP 2018

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dạng bôi daSirolimus Thuốc ức chế miễn dịch
Tính ổn định của các dung dịch Ống thuốc mỡ bằng nhôm Bột 20 mg
® = ?
Carbopol® 974P 150 mg
Glycerin 3,05 g
Ethanol 6 g
Nước tinh khiết >> 20 g
2-8°C Tránh ánh sáng
365 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Ống thuốc mỡ bằng nhôm Bột 20 mg
® = ?
Carbopol® 974P 150 mg
Glycerin 3,05 g
Ethanol 6 g
Urê 200 mg
Alpha-tocopherol 40 mg
Nước tinh khiết >> 20 g
2-8°C Tránh ánh sáng
365 Ngày

  Mentions Légales