Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4147  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Gand - laboratory of Pharmaceutical technology, State University of Gent
Các tác giả : Carlier M, Stove V, Verstraete A.G, De Waele J.J.
Tiêu đề : Stability of generic brands of meropenem reconstituted in isotonic saline.
Tài liệu trích dẫn : Minerva Anestesiologica ;81,3:283-287 2014

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS)
Độ ổn định được định nghĩa là 90% so với nồng độ ban đầu
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 
Độ lặp lại/phạm vi tiêu chuẩn: các kết quả không được cung cấp hoặc nằm ngoài các giới hạn cố định

Danh sách các chất
Dạng tiêmMeropenem Kháng sinh
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 10 mg/ml 25°C Không rõ
12 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 20 mg/ml 25°C Không rõ
12 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch ống tiêm polypropylene NaCl 0,9% 40 mg/ml 25°C Không rõ
8 Giờ

  Mentions Légales