Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 3792  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/106002809703100707

đội nghiên cứu : Columbus - The Ohio State University Hospitals, Department of Pharmacy
Các tác giả : Nahata M.C, Morosco R.S, Hipple T.F.
Tiêu đề : Stability of amiodarone in extemporaneous oral suspension prepared from commercially available vehicles.
Tài liệu trích dẫn : J Ped Pharm Pract ; 4: 186-189. 1999

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngAmiodarone hydrochloride Thuốc chống loạn nhịp
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Methylcellulose 1% 30 ml
Si rô đơn 60 ml
25°C Không rõ
42 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Methylcellulose 1% 30 ml
Si rô đơn 60 ml
4°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Methylcellulose 1% 30 ml
Si rô đơn 60 ml
25°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Methylcellulose 1% 30 ml
Si rô đơn 60 ml
4°C Không rõ
91 Ngày

  Mentions Légales