Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 2541  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/106002809703100707

đội nghiên cứu : Columbus - The Ohio State University Hospitals, Department of Pharmacy
Các tác giả : Nahata MC.
Tiêu đề : Stability of amiodarone in an oral suspension stored under refrigeration and at room temperature.
Tài liệu trích dẫn : Ann Pharmacotherapy ;31:851-852. 1997

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngAmiodarone hydrochloride Thuốc chống loạn nhịp
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 500mg
Amiodarone Wyeth®
Si rô đơn 50ml
Methylcellulose 1% 50ml
25°C Không rõ
42 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 500mg
Amiodarone Wyeth®
Si rô đơn 50ml
Methylcellulose 1% 50ml
4°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 500mg
Amiodarone Wyeth®
Si rô đơn 50ml
Methylcellulose 1% 50ml
4°C Không rõ
91 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 500mg
Amiodarone Wyeth®
Si rô đơn 50ml
Methylcellulose 1% 50ml
25°C Không rõ
42 Ngày

  Mentions Légales